miércoles, 28 de mayo de 2008

20 de Maio de 2008 INICIATIVA DEL BNG para ASTANO07/PNC-0637(29169)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Blanco Parga, Carlos Fernando
Sobre a cuantificación das axudas recibidas polo estaleiro de
Navantia-Fene consideradas ilegais pola Unión Europea e a apertura
dunha negociación para a volta do estaleiro á construción naval civilA Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa do seu deputado Carlos Fernando Blanco Parga, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, apresenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu tratamento en Pleno.
Exposición de Motivos:
No ano 1984, o estaleiro galego Astano de Fene, utilizouse como moeda de cambio en Bruxelas para facer posíbel as axudas públicas ao sector dos estaleiros públicos civís. Foi a I a Reconversión. Daquela Astano tina un seis mil traballadores/as propios.


Posteriormente, no ano 1986, prohíbeselle a construción de barcos.
Adicándose este estaleiro á construción Off-Shore.

A prohibición sobre a construción de barcos foi reiterada co Plano Estratéxico de
Competitividade (PEC), elaborado polo PSOE no 1994 e aprobado polo PP no 1997.
Logo da catástrofe do Prestige, o Consello de Ministros celebrado en xaneiro do 2003, no Pazo de María Pita na Coruña, acorda solicitar da Comisión Europea que levante as restricións á construción de buques a Izar-Fene.


Porén, dende Agosto do 2003, despois da entrega da plataforma encargada pola empresa Statoil, as gradas de Navantia-Fene viven o seu particular "luns ao sol", estando dende aquela sen carga de traballo propia.


O 16 de Decembro do 2004, asínase o acordó Sepi-Sindicatos Estatais, Izar-Fene intégrase en Navantia e no propio acordó, no punto 3o, limítase a actividade civil ao 20% da facturación durante 10 anos. Deste xeito, o estaleiro de Fene, con 800.000 m2, convértese nunha
compañía auxiliar do estaleiro de Ferrol.


Logo de diferentes iniciativas políticas da actual Consellaría de Innovación e Industria que tiveron o apoio unánime do Parlamento Galego, a través dun número importante de propostas parlamentares; a posición oficial da Sepi é que Navantia-Fene non podería volver á plena actividade pois isto obligaría a devolver as axudas recibidas que a Unión Europea considera
como ¡legáis. Mais nunca se concretou o importe das supostas axudas ¡legáis recibidas por Navantia-Fene.


Axudas Estatais
É certo que nos anos 1999-2000, tras un expediente iniciado contra o Estado Español pola Comisión Europea, derivado da concesión de determinados créditos fiscais, a Sepi realizou unha operación financeira creando a empresa IZAR, unha empresa pública resultado da fusión de
tódolos estaleiros públicos civís e militares.


No ano 2004, a Comisión Europea mediante dúas decisións de 12 de maio
e 20 de outubro, considerou que estas operacións eran axudas públicas prohibidas polo artigo 87 do TCE, en concreto referíase as axudas estatais
n° C 3/1999, C 40/2000 e C 38/2003.
Por iso, requiriu ao Estado Español para que as recuperase dos seus beneficiarios, é dicir IZAR. A cantidade reclamada ascendía a un total de 864,5 Millóns de Euros. A imposibilidade de IZAR de facer fronte a estas resolucións, determinaron unha situación de crise económica ¡rreversíbel.
Ante esta situación, o Gobernó do Estado Español encetou un proceso negociador coa Comisión Europea para eludir que IZAR devolvese as axudas ao Estado Español e, para isto, acolleuse a unha cláusula de salvagarda prevista nos Tratados Comunitarios (art. 296 TCE), que
permite aos Estados adoptar as medidas necesarias para salvagardar os intereses esenciais da súa seguridade en materia de armas, municións ou material de guerra.


Como conclusión das negociacións, propúxose por parte do Estado Español a segregación das actividades militares de IZAR nunha nova empresa pública (Navantia), que para garantir a súa viabilidade sereservaba a dedicación a actividades civís, dentro duns límites de facturación e de cadro de persoal. Estes límites estarían vixentes ate o ano 2015.


Mediante carta de data 1 de xuño do 2005, a Comisión Europea acepta a invocación da cláusula de salvagarda por parte do Estado Español. Deste xeito, a Comisión renunciou a continuar coa tramitación das Decisións de 2004 e o Estado Español renunciou a facer cumprir a IZAR a devolución das axudas outorgadas.


Mais ñas diferentes comunicacións coñecidas entre a Comisión Europea e o Estado Español nunca se concretou cantas e cales foron as axudas concretas recibidas por cada estaleiro público e, nomeadamente, pola antiga Astano; tampouco a Sepi ten aportado nunca este dato.


Semella que, para salvar o sector naval do Estado Español, precisouse, por decisión política, do peche produtivo con carga propia do estaleiro galego de Fene e, de fado, fíxoselle responsábel e receptor de tódalas axudas consideradas ¡legáis pola Comisión Europea.Carga de traballo na construción naval


O ano 2007 foi o de máis contratación, no sector naval, a nivel mundial, de feito houbo unha contratación de 83,3 millos TBC, o que significou unaumento do 43% a respecto do ano 2006, que tivo unha contratación de 56,5 TBC.


Mais a importancia desta contratación débese comparar coas posibilidades de construción por parte dos estaleiros, agora mesmo o carteira mundial de pedidos supon 5,5 veces as entregas de buques no ano 2007. É dicir, a demanda é moi forte e a oferta ten limitacións para poder atender o volume de pedidos.
Precisamente no caso de Galiza, esta debilidade na oferta vese na limitación de espazos físicos nos estaleiros da ría de Vigo que, por unha banda impide o acceso a mercados de produción de maior número debuques e de maior tamaño con grande valor engadido e tecnoloxía punta,
pola outra, obliga a buscar alternativas (aluguer de instalacións ou
compra de estaleiros), lonxe de Galiza, para poder atender a determinados encargos.


Por iso, Galiza non se pode permitir ter un activo produtivo, como é o
estaleiro de Fene, en estado de parause total; máis aínda nestes
momentos de crise económica, de incremento do paro rexistrado, cando,
pola contra, o sector naval galego ten unha carga de traballo que non
poden atender por falla dunhas instalacións acaídas.
Por este motivo, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
Proposición Non de Lei para o seu tratamento en Pleno:
"O Parlamento Galego insta á Xunta de Galiza a dirixirse ao Gobernó do
Estado coas seguintes demandas:


1. A cuantificación concreta das axudas que recibiu o estaleiro de
Navantia-Fene (anteriormente Izar-Fene), consideradas ¡legáis pola Comisión Europea.


2. A apertura dunha negociación coa Unión Europea para que, en virtude do principio comunitario de proporcionalidade e sen que implique novas axudas públicas, permita a transmisión ou adquisición dos activos actualmente non utilizados pola empresa Navantia-Fene, para que dentro dun marco de concurso público,podan volver á construción naval civil.


Santiago de Compostela, 20 de Maio de 2008.
Asdo.: Carlos Fernando Blanco Parga Asdo.: Carlos Aymerich Cano
Deputado do G.P. do BNG. Portavoz do G.P. do BNG.
Asinado dixitalmente por:
Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 20/05/2008 18:28:33
Carlos Fernando Blanco Parga na data 20/05/2008 18:28:37


Daos técnicos de la grua Pórtico de Astano


martes, 27 de mayo de 2008

miércoles, 14 de mayo de 2008

Resultado de las privatizaciones de IZAR


Gijon:
Sestao:
Construcciones Navales del Norte
Sevilla:
Astilleros de Sevilla, S.A
Fene:
-
Previsiones
La empresa adjudicataria del centro de Sestao, Construcciones Navales del Norte, S.L. (CNN), está compuesta por Astilleros de Murueta, S.A., Inversora para el Desarrollo de Iniciativas Empresariales, S.L,; Marlon 25, S.L.; Iniciativas Navales del Norte, S.L. y Naviera del Nervión S.L., partícipes que combinan la experiencia en el sector de la construcción naval con la experiencia en otros sectores. CNN asume 340 trabajadores y pretende construir buques gaseros y dragas. Para adaptar la plantilla de Sestao a la oferta de Construcciones Navales del Norte se procederá a realizar un proceso de prejubilación en condiciones similares a las del compromiso de 16 de diciembre de 2004.

Astilleros de Sevilla, S.A. es una sociedad constituida por Astilleros de Huelva y Contenemar, S.A., socios del consorcio adjudicatario del centro de IZAR en Sevilla, que tiene previsto concentrar su actividad industrial en la construcción de buques de transporte regular de pasajeros y carga, además de otros buques de transporte especializado de productos. Para ello se apoyará en la totalidad de la plantilla existente en el centro de la capital andaluza.

Factorías Juliana, S.A.U. es la adjudicataria del centro de IZAR en Gijón, constituida al efecto por Factorías Vulcano, S.L. Su objetivo es mantener la actividad del astillero de Gijón especializándole en la construcción de barcos quimiqueros de tamaño medio, para lo que contará con la totalidad de la plantilla existente en la actualidad en el centro.
-Bureau Veritas ha sido elegida por el armador belga Jan de Nul para la clasificación de la mayor draga de succión del mundo que se va a construir en el astillero vizcaíno Construcciones Navales del Norte (CNN). Este buque, que tendrá 221 metros de eslora y 46.000 metros cúbicos de capacidad de cántara, será clasificado por Bureau Veritas para verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos en materia de seguridad y calidad en la construcción del buque.
El astillero de Sevilla bota el primer buque después de su privatización.El astillero de Sevilla botó ayer su primer buque, encargado por el armador británico Seatruck Ferries, tras la privatización de esta antigua factoría del grupo público Izar a final de 2006, y tiene carga de trabajo hasta 2009 y parte de 2010.Izar vende todo 2003


VENTA DE MAQUINARIA USADA
IZAR Construcciones Navales, S.A. en liquidación, anuncia su intención de poner a la venta diversos lotes de maquinaria, la mayor parte de las marcas Homag y Snaidero, usada hasta la fecha para la fabricación de cajas para el aislamiento de tanques en buques tipo LNG.
El plazo de recepción de ofertas por los distintos lotes de maquinaria permanecerá abierto hasta el día 30 de noviembre de 2007.
Aquí pueden descargarse las bases que rigen el proceso de venta así como el listado detallado de los lotes de maquinaria a la venta:
Bases del proceso
Para obtener más información sobre la maquinaria y sobre este Proceso de Venta pueden dirigirse a:
IZAR Construcciones Navales, S.A. en liquidaciónDirección de CoordinaciónReferencia: Venta Maquinaria IZARC/ Velázquez, 132. 8ª Planta28006 Madrid


cosas de la vida

domingo, 4 de mayo de 2008

Posibilidad de vuelta de Astano a la construcción civil abril 2008Número 541 VII lexislatura 24 de abril de 2008
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do
seu Portavoz e a iniciativa dos deputados Ángel Bernardo
Tahoces, Diego Calvo Pouso, Marta Cerdido Pintos, ao
abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición
non de Lei para o seu debate en Pleno.

Exposición de Motivos:Os tres Grupos políticos deste Parlamento, en
múltiples ocasións e dun xeito unánime, téñense
pronunciando sobre a necesidade de que a Xunta de
Galicia demande do Gobernó central a realización das
xestións oportunas para superar as limitacións actuáis á
construción naval civil nos estaleiros galegos de Navantia
.


Asemade, tense solicitado que se dote ao Centro
Navantia-Fene dun proxecto industrial que garanta o seu
futuro e que permita dotar de ocupación o seu cadro de
persoal, ante a existencia de contratos para a construción
civil e a realidade das instalacións existentes.


As tres forzas parlamentarias coinciden na
necesidade de poner en marcha iniciativas políticas para
potenciar o sector naval galego e evitar novas
reconversións.


O Congreso dos Deputados rexeitou, o pasado 27 de
febreiro do 2007, unha moción do BNG na que se instaba
ao Gobernó a renegociar coa U.E. o acordó sobre o futuro
de Navantia-Fene para que o estaleiro non se limitase á
actividade militar, senón que os seus activos ociosos
puideran ser privatizados dun xeito transparente e así ter
opción de volver á construción naval civil.En termos xerais, esta proposta perseguía que se
dialogase coa Xunta de Galicia para buscar a viabilidade da
posta en funcionamento dos activos ocios ñas instalacións
do estaleiro de Fene, de xeito que fora posible desenvolver
as súas potencialidades para a construción naval e civil.


Con data 23 de marzo do 2007, a responsable
europea da Competencia, Neelie Kroes, ratificou que ata o
25 de maio do 2015 os estaleiros de Navantia-Fene teñen
prohibida calquera construción civil, independentemente de
cal sexa a súa estrutura de propiedade, xa que para elo
terían que devolver as axudas ilegalmente recibidas.


Así figura na resposta da Comisaria aos deputados
nacionalistas Ignasi Guandáns e José Ortuondo, a unha
pregunta formulada a petición do BNG.
Na resposta, a Comisaria lembraba que a Comisión
decidiu no 2004 que a axuda de estado á antiga Izar por
importe de 864 millóns de euros non respectaba as normas
comunitarias, polo que esta cantidade debería ser devolta.


Sen embargo, España invocou un artigo do tratado da
U.E. que permite a un estado membro tomar medidas para
a protección dos intereses esenciais da súa seguridade e
que se refiren á produción ou ao comercio de armas,
municións ou material de guerra.
Tratábase, de recuperar as actividades de construción
naval militar e evitar un desenlace fatal para Izar como
consecuencia da devolución da axuda estatal.


A resposta da Comisaria apuntaba tamén a que, tras
manter negociacións coa Comisión, España acordou unha
serie de medidas e compromisos, que incluían a obriga de
que Navantia limitase a súas vendas civís a un máximo do
20% das vendas totais medias durante calquera período de
tres anos.


Os compromisos ofrecidos por España son válidos
durante un período de 10 anos polo que, ata o 25 de maio
do 2015, os estaleiros afectados teñen prohibida calquera
construción naval civil superior ao límite do 20%,
independentemente de cal sexa a estrutura de propiedade,
sinala a resposta.


Parece, conclúe a resposta da Comisaria, que o paso
de Fene da produción militar á civil non pode disociarse da
devolución das cantidades en cuestión por parte de Fene e
de Navantia.


O pasado 8 de abril, novamente, a comisaria da
Competencia, Neelie Kroes, respondendo a unha pregunta
formulada polo eurodeputado do PP, Daniel Várela, reiterou
que o estaleiro de Navantia Fene se pasara a construir
buques civís antes do ano 2015
terá que devolver as
subvencións ¡legáis concedidas polo estado, xa que se
incumpren os termos do acordó que Bruxelas pactou co
gobernó Español para autorizar a reestruturación de Izar.


Ante estas respostas dadas pola señora Kroes,
resulta obrigado lembrar que tras a presentación do Plan
Barreras, impulsado pola Consellería de Industria, para que
as instalacións sen uso do estaleiro de Perlio dedicárase á
construción naval civil. A SEPI, dona do estaleiro, rexeitou a
oferta argumentando que implicaría a devolución de tódalas
axudas declaradas ¡legáis, resposta coincidente coa da
Comisaria europea.


O artigo 5 punto tres do Tratado Constitutivo da
Comunidade Europea, dispon:
Ningunha acción da Comunidade excederá do
necesario para alcanzar os obxectivos do presente Tratado.Este precepto consagra o principio de
proporcionalidade, que regula o exercicio das
competencias da Unión Europea. A súa finalidade é limitar e
enmarcar a acción das institucións da Unión. En virtude
desta norma, a accións das institucións debe limitarse ao
necesario para alcanzar os obxectivos dos Tratados.


Noutras palabras, a intensidade da acción debe gardar
proporción coa finalidade perseguida.
Todo isto significa que, cando a Unión ten a súa
disposición varios modos de intervención, debe seleccionar
o que, a igual eficacia, deixa máis liberdade aos Estados
membros e aos particulares.


Na súa consecuencia, si o Executivo comunitario
chegase a reclamar as axudas, por unha hipotética
vulneración da prohibición da construción naval civil polo
estaleiro de Navantia en Fene, en base o devandito


Principio de Proporcionalidade, soamente podería
reclamar as axudas recibidas polo estaleiro de Fene, e non
polo montante total.


É de significar que nos expedientes comunitarios, non
existe ningunha reclamación expresa sobre a antiga
ASTANO, a diferenza doutros estaleiros.


Cabe igualmente subliñar, que sumadas a facturación
das plantas civís e as militares de Navantia, a Comunidade
Galega representa en torno ao 9% da cifra total do negocio
naval europeo, unha contía, aínda, moito máis relevante si
se ten en conta que se trata dunha actividade que en
Europa da traballo a preto de 145.000 persoas de xeito
directo en máis de 240 factorías, mentres que en Galicia
contabilízanse 10 estaleiros de tamaño pequeno-medio e
globalmente uns 10.800 traballadores.
O crecemento do peso da industria naval galega no
consonte da U.E. ten sido especialmente significativo


durante o pasado ano, cun incremento de case dous puntos
porcentuais sobre o 2006.
No ano 2007 o 30% dos visados outorgados polos
colexios de enxeñeiros navais e oceánicos de España
déronse en Galicia.


Como conclusión de todo o exposto, Galicia non pode
renunciar a que Fene volva á construción civil. Este
estaleiro ten unhas instalacións moi valiosas, cun fronte de
mar que son moi escasas en España
.


Ao que hai que engadir un Know Howadquirido durante xeracións.
Por todo o exposto o Grupo Parlamentario Popular
entende que o Parlamento de Galicia, unha vez máis, debe
tratar a posibilidade de que Navantia Fene poda
desenvolver actividade civil
, polo que os deputados que
asina esta iniciativa presentan a seguinte proposición non
de Lei en Pleno:


O Parlamento insta á Xunta de Galicia a que demande do Gobernó do Estado que se inicien de inmediato conversas coa Unión Europea coa finalidade de levantar a prohibición de construir buques civís no estaleiro de Navantia en Fene.


Santiago de Compostela, 16 de marzo do 2008Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
PRIMERA PARTE.PRINCIPIOS

La Comunidad actuará dentro de los límites de las competencias que le atribuye el presente Tratado y de los objetivos que éste le asigna.

En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad intervendrá, conforme al principio de subsidiariedad, sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario.

Ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos del presente Tratado.

PARLAMENTO DE GALICIA 27 de xullo de 1995Ten a palabra, en primeiro lugar, o señor Cortizo
Nieto polo Grupo Parlamentario Socialista, deputado
representante do grupo de deputados solicitantes.


O señor CORTIZO NIETO:Hai poucos días foi proposto un Plan Estratéxico
de Competitividade para o sector naval no que se in
clúe a reducción drástica de persoal en ASTANO e a
privatización de Barreras.


En definitiva, propón unha diminución da capacidade de producción da industria naval galega e formula problemas que atinxen a miles de familias deste país e á súa economía.


Non é cuestiónde entrar polo miúdo no contido do plan, pero si
é cuestión de dicir que non é suficiente manifesta-lo
rexeitamento do plan. Non é suficiente desde a autonomía deste país con entregarlle ó presidente do Goberno un par de folios de rexeitamento.


Non hai ningún compromiso internacional que nos obrigue a reduci-la capacidade da industria naval en Galicia.


DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA
Número 67 IV lexislatura Serie Pleno
27 de xullo de 1995

sábado, 3 de mayo de 2008