jueves, 19 de junio de 2008

24 de xuño de 2008 Iniciativa del Boque para Astano. y más iniciativas desestimadas.
—Sesión plenaria (día 24 de xuño de 2008, ás 10.00 horas)
A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do
Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno da
Cámara para realizar sesión o próximo día 24 de xuño de
2008, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do
día 17 de xuño de 2008, a orde do día da sesión é a seguinte:6.4. 07/PNP-0497 (29170)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Blanco Parga, Carlos Fernando
Sobre a cuantificación das axudas recibidas polo estaleiro de Navantia-Fene consideradas ilegais pola Unión Europea e a apertura dunha negociación para a volta do estaleiro á construción
naval civil.Publicación da iniciativa, BOPG núm. 562, do 28.05.2008
Número 570 VII lexislatura 10 de xuño de 2008

3.6.1.4. Proposicións rexeitadas

- 07/PNC-0544(27254)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 3 deputados máis
Sobre o rexeitamento do Plan estratéxico de Navantia e as demandas que se van realizar diante do Goberno central respecto da situación actual dos estaleiros de Ferrol e Fene.

BOPG núm. 504, do 20.02.2008